การรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


กรุณาใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox รุ่นล่าสุดเท่านั้น

 
ขั้นตอนที่
1
ขั้นตอนที่
2
 

สถิติการกรอกใบสมัคร ม.1สถิติการกรอกใบสมัคร ม.4
วันที่ ห้องเรียนปกติ
ชาย หญิง รวม
1. 1 มี.ค. 2563 25 42 67
2. 2 มี.ค. 2563 32 24 56
3. 3 มี.ค. 2563 21 20 41
4. 4 มี.ค. 2563 14 20 34
5. 5 มี.ค. 2563 9 12 21
6. 6 มี.ค. 2563 7 16 23
7. 7 มี.ค. 2563 12 19 31
8. 8 มี.ค. 2563 10 7 17
9. 9 มี.ค. 2563 10 11 21
10. 10 มี.ค. 2563 13 14 27
11. 11 มี.ค. 2563 23 28 51
12. 12 มี.ค. 2563 13 18 31
13. 13 มี.ค. 2563 7 12 19
14. 14 มี.ค. 2563 9 4 13
15. 15 มี.ค. 2563 2 6 8
16. 16 มี.ค. 2563 2 6 8
17. 17 มี.ค. 2563 6 5 11
18. 18 มี.ค. 2563 4 7 11
19. 19 มี.ค. 2563 2 3 5
20. 20 มี.ค. 2563 3 5 8
21. 21 มี.ค. 2563 4 1 5
22. 22 มี.ค. 2563 2 2
23. 23 มี.ค. 2563 1 1
24. 24 มี.ค. 2563 4 5 9
25. 25 มี.ค. 2563 3 5 8
26. 26 มี.ค. 2563 3 3 6
27. 27 มี.ค. 2563 3 1 4
28. 30 มี.ค. 2563 2 2
29. 31 มี.ค. 2563 1 1
30. 1 เม.ย. 2563 2 2
31. 3 เม.ย. 2563 1 1 2
32. 4 เม.ย. 2563 1 1
33. 5 เม.ย. 2563 1 1
34. 6 เม.ย. 2563 2 2
35. 7 เม.ย. 2563 1 1 2
รวม 249 302 551
วันที่ ห้องเรียนปกติ
ชาย หญิง รวม
1. 1 มี.ค. 2563 12 19 31
2. 2 มี.ค. 2563 14 19 33
3. 3 มี.ค. 2563 5 12 17
4. 4 มี.ค. 2563 10 16 26
5. 5 มี.ค. 2563 10 7 17
6. 6 มี.ค. 2563 10 4 14
7. 7 มี.ค. 2563 4 6 10
8. 8 มี.ค. 2563 9 8 17
9. 9 มี.ค. 2563 4 2 6
10. 10 มี.ค. 2563 5 14 19
11. 11 มี.ค. 2563 7 16 23
12. 12 มี.ค. 2563 8 17 25
13. 13 มี.ค. 2563 2 9 11
14. 14 มี.ค. 2563 4 6 10
15. 15 มี.ค. 2563 3 10 13
16. 16 มี.ค. 2563 4 5 9
17. 17 มี.ค. 2563 4 3 7
18. 18 มี.ค. 2563 11 11
19. 19 มี.ค. 2563 1 4 5
20. 20 มี.ค. 2563 6 4 10
21. 21 มี.ค. 2563 4 4
22. 22 มี.ค. 2563 1 1
23. 23 มี.ค. 2563 5 4 9
24. 24 มี.ค. 2563 2 6 8
25. 25 มี.ค. 2563 1 3 4
26. 26 มี.ค. 2563 1 1 2
27. 27 มี.ค. 2563 1 2 3
28. 28 มี.ค. 2563 2 1 3
29. 31 มี.ค. 2563 2 2
30. 3 เม.ย. 2563 2 2
31. 4 เม.ย. 2563 1 1
32. 7 เม.ย. 2563 1 1
รวม 141 213 354