การรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


กรุณาใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox รุ่นล่าสุดเท่านั้น

นักเรียนที่สมัครในระบบ TEP เดิมไม่ต้องกรอกข้อมูลใบสมัครใหม่ ระบบจะโอนข้อมูลนักเรียนที่สอบไม่ผ่านไปสอบในห้องเรียนปกติโดยอัตโนมัติ เว้นแต่นักเรียนที่สมัครในระบบ TEP เดิมแต่ต้องการใช้สิทธิ์สมัครสอบความสามารถพิเศษ ต้องกรอกข้อมูลใบสมัครใหม่ เพราะต้องเลือกความสามารถพิเศษด้วย

 
Download ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

ขั้นตอนที่
1
ขั้นตอนที่
2
 
ขั้นตอนที่
3
 

สถิติการกรอกใบสมัคร ม.1สถิติการกรอกใบสมัคร ม.4
วันที่ ห้องเรียนปกติ
ชาย หญิง รวม
1. 1 เม.ย. 2564 18 42 60
2. 2 เม.ย. 2564 19 27 46
3. 3 เม.ย. 2564 15 16 31
4. 4 เม.ย. 2564 12 4 16
5. 5 เม.ย. 2564 13 9 22
6. 6 เม.ย. 2564 7 6 13
7. 7 เม.ย. 2564 3 8 11
8. 8 เม.ย. 2564 5 5 10
9. 9 เม.ย. 2564 10 14 24
10. 10 เม.ย. 2564 6 11 17
11. 11 เม.ย. 2564 6 3 9
12. 12 เม.ย. 2564 3 6 9
รวม 117 151 268
วันที่ ห้องเรียนปกติ
ชาย หญิง รวม
1. 1 เม.ย. 2564 8 20 28
2. 2 เม.ย. 2564 13 28 41
3. 3 เม.ย. 2564 6 7 13
4. 4 เม.ย. 2564 4 10 14
5. 5 เม.ย. 2564 5 8 13
6. 6 เม.ย. 2564 2 7 9
7. 7 เม.ย. 2564 6 4 10
8. 8 เม.ย. 2564 2 7 9
9. 9 เม.ย. 2564 6 10 16
10. 10 เม.ย. 2564 7 12 19
11. 11 เม.ย. 2564 4 4 8
12. 12 เม.ย. 2564 5 3 8
13. 13 เม.ย. 2564 1 1
รวม 68 121 189