การรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


กรุณาใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox รุ่นล่าสุดเท่านั้น

นักเรียนที่สมัครในระบบ TEP เดิมไม่ต้องกรอกข้อมูลใบสมัครใหม่ ระบบจะโอนข้อมูลนักเรียนที่สอบไม่ผ่านไปสอบในห้องเรียนปกติโดยอัตโนมัติ เว้นแต่นักเรียนที่สมัครในระบบ TEP เดิมแต่ต้องการใช้สิทธิ์สมัครสอบความสามารถพิเศษ ต้องกรอกข้อมูลใบสมัครใหม่ เพราะต้องเลือกความสามารถพิเศษด้วย

 
Download ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

ขั้นตอนที่
1
ขั้นตอนที่
2
 
ขั้นตอนที่
3
 

สถิติการยืนยันการสมัคร ม.1
วันที่ ในเขต นอกเขต รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ข้อมูลจาก TEP 116 173 289
1. 24 เม.ย. 2564 39 46 85 25 27 52 137
2. 25 เม.ย. 2564 10 18 28 17 25 42 70
3. 26 เม.ย. 2564 10 12 22 15 11 26 48
4. 27 เม.ย. 2564 8 6 14 4 4 8 22
5. 28 เม.ย. 2564 8 11 19 62 82 144 163
รวม 75 93 168 123 149 272 440
สถิตการยืนยันการสมัคร ม.4 แบ่งตามแผนการเรียน
  วันที่ ชาย หญิง วิทย์ อังกฤษ ญี่ปุ่น รวม
 
1. 24 เม.ย. 2564 21 35 35 17 4 56
2. 25 เม.ย. 2564 13 29 18 22 2 42
3. 26 เม.ย. 2564 6 19 9 15 1 25
4. 27 เม.ย. 2564 12 19 13 16 2 31
5. 28 เม.ย. 2564 65 93 80 67 10 158
รวม 117 195 155 137 19 312
สถิติการกรอกใบสมัคร ม.1สถิติการกรอกใบสมัคร ม.4
วันที่ ห้องเรียนปกติ
ชาย หญิง รวม
1. 31 มี.ค. 2564 122 167 289
2. 1 เม.ย. 2564 16 42 58
3. 2 เม.ย. 2564 19 27 46
4. 3 เม.ย. 2564 15 16 31
5. 4 เม.ย. 2564 12 4 16
6. 5 เม.ย. 2564 13 9 22
7. 6 เม.ย. 2564 7 6 13
8. 7 เม.ย. 2564 3 8 11
9. 8 เม.ย. 2564 5 5 10
10. 9 เม.ย. 2564 10 14 24
11. 10 เม.ย. 2564 6 11 17
12. 11 เม.ย. 2564 6 3 9
13. 12 เม.ย. 2564 3 6 9
14. 13 เม.ย. 2564 3 2 5
15. 14 เม.ย. 2564 3 3
16. 15 เม.ย. 2564 6 1 7
17. 16 เม.ย. 2564 2 5 7
18. 17 เม.ย. 2564 5 3 8
19. 18 เม.ย. 2564 3 5 8
20. 19 เม.ย. 2564 9 5 14
21. 20 เม.ย. 2564 8 5 13
22. 21 เม.ย. 2564 4 6 10
23. 22 เม.ย. 2564 5 5 10
24. 23 เม.ย. 2564 7 5 12
25. 24 เม.ย. 2564 19 21 40
26. 25 เม.ย. 2564 1 8 9
27. 26 เม.ย. 2564 3 11 14
28. 27 เม.ย. 2564 3 1 4
29. 28 เม.ย. 2564 6 5 11
30. 29 เม.ย. 2564 2 2
31. 27 พ.ค. 2564 1 1
32. 21 พ.ย. 2564 1 1
รวม 322 412 734
วันที่ ห้องเรียนปกติ
ชาย หญิง รวม
1. 1 เม.ย. 2564 7 20 27
2. 2 เม.ย. 2564 13 28 41
3. 3 เม.ย. 2564 6 7 13
4. 4 เม.ย. 2564 4 10 14
5. 5 เม.ย. 2564 5 8 13
6. 6 เม.ย. 2564 2 7 9
7. 7 เม.ย. 2564 6 4 10
8. 8 เม.ย. 2564 2 7 9
9. 9 เม.ย. 2564 6 10 16
10. 10 เม.ย. 2564 7 12 19
11. 11 เม.ย. 2564 4 4 8
12. 12 เม.ย. 2564 5 3 8
13. 13 เม.ย. 2564 2 3 5
14. 14 เม.ย. 2564 2 4 6
15. 15 เม.ย. 2564 5 2 7
16. 16 เม.ย. 2564 4 3 7
17. 17 เม.ย. 2564 1 5 6
18. 18 เม.ย. 2564 3 4 7
19. 19 เม.ย. 2564 6 6 12
20. 20 เม.ย. 2564 5 3 8
21. 21 เม.ย. 2564 5 5 10
22. 22 เม.ย. 2564 3 2 5
23. 23 เม.ย. 2564 2 7 9
24. 24 เม.ย. 2564 1 11 12
25. 25 เม.ย. 2564 3 3 6
26. 26 เม.ย. 2564 3 7 10
27. 27 เม.ย. 2564 3 8 11
28. 28 เม.ย. 2564 2 5 7
29. 3 พ.ค. 2564 1 1
30. 24 พ.ย. 2564 2 2
31. 25 พ.ย. 2564 1 1
32. 2 ธ.ค. 2564 1 1
รวม 119 201 320