สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre BPK)
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564


กรุณาใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox รุ่นล่าสุดเท่านั้น

ประกาศโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ
เพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre BPK)
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2564


ประกาศแก้ไขวันสอบโครงการ Pre BPK

 
ขั้นตอนที่
1
ขั้นตอนที่
2
 
ขั้นตอนที่
3